Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Elektroautíčka-Čtyřkolky.cz umístěného na webovém rozhraní https://www.elektroauticka-ctyrkolky.cz/ (dále jen „webové rozhraní“).

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Subjekty vystupující na webovém rozhraní

V těchto obchodních podmínkách jsou používány některé následující pojmy pro subjekty vystupující na webovém rozhraní:

provozovatel (nebo „my“) je provozovatel tohoto webového rozhraní, jímž je podnikatelka Michaela Šimánková, se sídlem Chramostek 13, Lužec nad Vltavou 27706; IČ: 88803198; zapsán v živnostenském rejstříku kontaktní e-mail: info@elektroauticka-ctyrkolky.cz

prodávající je společnost, s níž je uzavírána kupní smlouva. Prodávající je společnost Jiří Rebitzer, se sídlem Krušnohorská 368/17, 417 01 Dubí; IČ: 43237347; DIČ: CZ6202201247; 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku; adresa pro doručování: Krušnohorská 368/17, Dubí 41701; kontaktní e-mail: obchodreb@seznam.cz; Prodávající (uzavírá kupní smlouvu, fakturuje a odesílá zboží, vyřizuje záruky a reklamace):

kupující (nebo „vy“) je osoba, která má zájem uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím, popřípadě takovou smlouvu uzavřela, nebo jakákoli osoba, která navštěvuje webové rozhraní.

1.1. Vaše objednávky na Internetovém obchodě www.elektroauticka-ctyrkolky.cz jsou vyřizovány velkoobchodnm dodavatelem (Prodávajícím)

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením §

1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná

práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen

„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele. Internetový obchod je

zprostředkovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese

www.elektroauticka-ctyrkolky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní

webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od

prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu

umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového

rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně

povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou

prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet

déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně

obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou

údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2

občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně

sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním

zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém

rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České

republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku

webového rozhraní obchodu).

3.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného

zboží.

3.4.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat

chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující zprostředkovateli a ten

ihned prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou

prodávajícím považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky toto

obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího

uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky

(například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež

je prodávajícím přes zprostředkovatele zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí

kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit

prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. V hotovosti v provozovně prodávajícího (po předchozí domluvě).

4.1.2. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.1.3. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2376890012 / 3030 , vedený u

společnosti Airbank (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením

a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i

náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nebo zprostředkovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní

cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7mi dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému

potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,

vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový

doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví

prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou

adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro

jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které

bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v

uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a

od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má

kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy

odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží , přičemž v případě, že předmětem kupní

smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí

poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě

uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář

poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek . Odstoupení od kupní smlouvy

může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické

pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od

počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy

prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením

zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu

obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a

to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn

vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím

kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní

smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu

kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a

kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen

spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese

kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepíše protokol. V případě shledání porušení obalu

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které

prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na

základě reklamy jimi prováděné.

7.2.2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto

druhu obvykle používá.

7.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

7.2.4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší

cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým

užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží

mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je

přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě

podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od

kupujícího reklamované zboží.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří

pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby

potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se

spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné

porušení smlouvy.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit

reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §

1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické

adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu

kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává

ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále

společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou

možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a zprostředkovatelem také pro

účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních

údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala

uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným

způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o

dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, zprostředkovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5)

provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem

na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. Požádat prodávajícího, zprostředkovatele nebo zpracovatele o vysvětlení.

9.8.2. Požadovat, aby prodávající, zprostředkovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto

informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení

prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k

ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv

odvolat.

 

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu

či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou

formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a

není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Jiří Rebitzer, Krušnohorská 368/17,

417 01 Dubí 1 , adresa elektronické pošty obchodreba@seznam.cz nebo

obchodreb@seznam.cz , telefon 608 282 878, 602 282 878

12.6. V případě vzniklých spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, je možné řešit tyto

spory také mimosoudní cestou. V takovémto případě se může Kupující obrátit na instituci

mimosoudního řešení sporu, což je například Česká obchodní inspekce ( webový formulář ) anebo

řešit spor online pomocí ODR platformy Online Dispute Resolution Platform . Informace o

mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce

zde .

 

Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s

použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které prodávajícímu v souvislosti s

tímto způsobem placení vznikají.“

Ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o

rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen "reklamace"), spolu s údaji

o tom, kde lze reklamaci uplatnit.“

Ustanovení § 15 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho

žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.“

Ustanovení § 1811 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a

tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před

uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…údaje o právech

vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto

práv…“

Ustanovení § 2173 občanského zákoníku: „Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá

strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.“

Doplnit další osobní údaje, které jsou prodávajícím zpracovávány - osobním údajem je jakákoliv

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený

nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat…

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné od 1. 10. 2020